El document d'abast de la Generalitat avala les tesis de StopAgroparc. Roda de premsa.

Comunicat de premsa. Vídeo de l'acte .

El passat divendres 28 d'octubre va tenir lloc una roda de premsa convocada per StopAgroparc. Durant l'acte es va exposar com el document d'abast de la Generalitat avala les tesis de StopAgroparc en relació a l'Agroparc, així com que fa sis mesos que l’Ajuntament de Gelida i Ametller Origen oculten a inversors i ciutadania les conclusions d'aquest document.

S'ha explicat que, tot i que les entitats de la Plataforma StopAgroparc estan reconegudes com a part interessada en aquest procés, no han rebut cap comunicació sobre l’emissió d’aquest document el passat mes de maig. Considerem que el govern d’aquest Ajuntament  tenia l’obligació moral de comunicar-nos-ho.

No tan sols han passat 6 mesos sense fer públiques les repercussions d’aquest informe sobre el projecte que l’equip de govern promociona des del primer moment sense reserves, sinó que l’empresa i els grups polítics que li donen suport han estat treballant tots aquests mesos d’amagat, i en els propers dies es reuniran per presentar la nova versió del projecte a la resta de regidors municipals.

El document emès per l’OTAA posa en dubte la viabilitat de l’Agroparc Ametller Origen per l’impacte que aquest té sobre el territori i el medi ambient. Evidencia una gran manca de dades que permetin fonamentar el projecte i incorpora pràcticament la totalitat de les consideracions manifestades per la plataforma StopAgroparc.  

Les consideracions més rellevants són:

 • Difícil encaix del projecte en el territori, per l’elevada concentració d’usos i elements  en  sòl  no  urbanitzable i qualificat en el PTMB com a espai de protecció especial de la vinya.

 • La proposta suposa una ampliació i desplaçament del sòl d’ús industrial no justificats i genera impactes ambientals significatius sobre els valors naturals i connectors ecològics identificats.

 • Posa en risc el paper de connector ecològic que el planejament territorial reconeix a gran part de l’àmbit d’actuació de l’Agroparc i, en especial, a l’entorn del riu Anoia i de la riera Rierussa.

 • La zona ocupada per l’agroparc té un elevat valor faunístic. S’exigeix desplaçar fora de l’àrea totes aquelles activitats que comprometen la riquesa de la biodiversitat, així com, molt especialment, la supervivència de l’àliga cuabarrada

 • L’agricultura ha de ser ecològica o si més no integrada.  Els terrenys afectats es troben dins la zona de producció de la Denominació d’Origen Penedès.

 • El projecte no desenvolupa correctament la proposta d’alternatives. D’una banda, tots els emplaçaments que presenten s’ubiquen en zona agrícola de secà. D’altra banda, es fa una única proposta per a la zona no urbanitzable. No es valora la possibilitat de continuar amb usos actuals dels terrenys agrícoles; ni tampoc s’ofereixen alternatives  de distribució dels diferents cultius i instal·lacions que s’hi volen ubicar: hivernacles,  plantes fotovoltaiques, construccions ramaderes, aparcaments, serveis tècnics.

 • El projecte comporta un important consum d’aigua en totes les fases, especialment per la producció primària (conreus) i en els processos de  transformació industrials,  que pot comprometre la disponibilitat d’aquest recurs en el territori.

 • La proposta suposa una transformació significativa del paisatge i posa en risc la identitat del territori que  forma  part  del  Paisatge  d’atenció  especial  (PAE)  Vinyes  del Penedès, que engloba els espais on són majoritaris els conreus de vinya de les unitats Plana del Penedès i Valls de l’Anoia. 

 • El projecte suposa un increment important de la mobilitat i la freqüentació de l’àmbit i no s’ha realitzat un estudi  d’avaluació  de  la  mobilitat  generada  (EAMG),  que  analitzi  la  mobilitat  en  la  totalitat  de l’àmbit de l’Agroparc i valori el potencial impacte sobre el medi ambient.

 • Incorpora instal.lacions amb un impacte ambiental significatiu pel que fa a la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica. Destaquen la planta de producció, la planta de biogàs, la planta de biometà, la planta de biohidrogen, la planta solar fotovoltaica, les granges, la planta de biometanització, les  depuradores, el trànsit rodat, i la il·luminació exterior.

 • No s’han estimat les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) associades a la proposta, malgrat els promotors afirmen que l’Agroparc en té un balanç zero.

Cal fer èmfasi especial al que el Document d’Abast assenyala en relació al polígon de Can Juncoses:

Des  d’un  punt  de vista ambiental, esdevé més favorable l’elecció d’un sector d’activitat que presenti continuïtat amb  sòls  d’activitat  existents, evitant el  desenvolupament  d’una nova àrea especialitzada aïllada
El Pla territorial parcial  de  l’Alt  Penedès, actualment en tràmit,  identifica l’estratègia  de  reducció  i/o desclassificació  per al  sector de Can Juncoses amb  la  finalitat  de restituir  el  sòl  al  sistema  d’espais  oberts,  atès  que  correspon  a  un  àmbit  encara  sense consolidar, amb valor reconegut i deslligat del nucliInformant a la Funifira i a la caminada de Ametller Origen