MODIFICACIÓ DEL POUM DE GELIDA EN L’ÀMBIT DE L’AGROPARC

MPOUM inicial. Informes de l'Ajuntament Gelida per la implantació del projecte l’Agroparc, en el sector de sòl urbanitzable delimitat de Can Joncoses i en els terrenys de sòl no urbanitzable de La Talaia. 

25 de novembre de 2022

Descarregar tots el documents Obrir carpeta dels documents

Informe d’intervenció control i fiscalització interna

Informe jurídic

Informe tècnic


Documentació d'avanç de MPOUM presentada per l'Ajuntament de Gelida la OTAA per a l’emissió del Document d'Abast.

26 de gener de 2022

Descarregar tots el documents (.zip)

Obrir la carpeta de documents

Ajuntament de Gelida

    Actes de Ple

    Vídeos de Ple

    Tauler d'edictes