MODIFICACIÓ DEL POUM DE GELIDA EN L’ÀMBIT DE L’AGROPARC


El 23 de novembre de 2023 s'ha publicat la aprovació definitiva a DOGC.


El 21 de juny el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural respon a la demanda de Naturalistes de Gelida del 23 de maig, i envia còpia de la Declaració Ambiental Estratègica, informant que ja està disponible al banc de dades . En el DOGC del 16/06/2023 s'anuncia la aprovació del DAE el 14 d'abril.


El 12 de juny de 2023, la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès acorda la aprovació definitiva de la modificació POUM de Gelida a Can Juncoses i la regulació de les claus urbanístiques 11a “Sòl agrícola de protecció especial pel seu interès natural i agrari” i 11b “Sòl agrícola de protecció especial de la vinya”, per permetre la implantació del projecte Agroparc. Sessió 12 de juny ->


El 2 de maig d 2023, en un Ple extraordinari de l’Ajuntament de Gelida aprova la modificació del POUM en l’àmbit de l’Agroparc amb els vots d’ERC i PSC, l’abstenció de Primàries i els vots en contra de la CUP i Gelida en Comú. Es trenca la unitat política i Primàries s’ha absté en assabentat ara que l’Ajuntament, com a promotor, hauria de fer-se càrrec de la despesa que suposa el desdoblament dels accessos.Proposta de dictamen per aprovar provisionalment la Modificació del POUM de Gelida en l’àmbit de l’Agroparc.

Proposta de dictamen, 19 d'abril de 2023

  1. Estimar o desestimar les al·legacions presentades, en el sentit indicat a l’informe de les al·legacions formulades a l’aprovació inicial.
  2. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla d’Ordenació urbanística
    municipal a l’àmbit del Pla parcial de Can Juncoses
  3. Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès perquè acordi, si procedeix, la seva aprovació definitiva i publicació en el DOGC a efectes d’executivitat.

Llista de d'al·legacions presentades a l'aprovació provisional de la MPOUM


Documentació d'aprovació inicial de la Modificació del POUM de Gelida en l’àmbit de l’Agroparc, votada favorablement en el ple extraordinari de l'Ajuntament de Gelida el 12 de desembre de 2022.

Descarregar tots els documents Obrir carpeta dels documents

Document per aprovació inicial

Documentació gràfica:

Document comprensiu

Documents annexes:

MPOUM inicial. Informes de l'Ajuntament Gelida per la implantació del projecte l’Agroparc, en el sector de sòl urbanitzable delimitat de Can Joncoses i en els terrenys de sòl no urbanitzable de La Talaia. 

25 de novembre de 2022

Descarregar tots el documents Obrir carpeta dels documents

Informe d’intervenció control i fiscalització interna

Informe jurídic

Informe tècnic


Documentació d'avanç de MPOUM presentada per l'Ajuntament de Gelida la OTAA per a l’emissió del Document d'Abast.

26 de gener de 2022

Descarregar tots el documents (.zip)

Obrir la carpeta de documents

Ajuntament de Gelida

    Actes de Ple

    Vídeos de Ple

    Tauler d'edictes