Aprovació definitiva de la MPOUM de Gelida

Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del Pla parcial urbanístic de Can Juncoses i finques confrontants per a la implantació del projecte AGROPARC