MODIFICACIÓN DEL POUM DE GELIDA EN EL ÁMBITO DEL AGROPARC


El 23 de novembre de 2023 s'ha publicat la aprovació definitiva a DOGC.


El 21 de juny el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural respon a la demanda de Naturalistes de Gelida del 23 de maig, i envia còpia de la Declaració Ambiental Estratègica, informant que ja està disponible al banc de dades . En el DOGC del 16/06/2023 s'anuncia la aprovació del DAE el 14 d'abril.


El 12 de juny de 2023, la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès acorda la aprovació definitiva de la modificació POUM de Gelida a Can Juncoses i la regulació de les claus urbanístiques 11a “Sòl agrícola de protecció especial pel seu interès natural i agrari” i 11b “Sòl agrícola de protecció especial de la vinya”, per permetre la implantació del projecte Agroparc. Sessió 12 de juny ->


El 2 de maig d 2023, en un Ple extraordinari de l’Ajuntament de Gelida aprova la modificació del POUM en l’àmbit de l’Agroparc amb els vots d’ERC i PSC, l’abstenció de Primàries i els vots en contra de la CUP i Gelida en Comú. Es trenca la unitat política i Primàries s’ha absté en assabentat ara que l’Ajuntament, com a promotor, hauria de fer-se càrrec de la despesa que suposa el desdoblament dels accessos.Propuesta de dictamen para aprobar provisionalmente la Modificación del POUM de Gelida en el ámbito del Agroparque.

Propuesta de dictamen, 19 de abril de 2023

  1. Estimar o desestimar las alegaciones presentadas, en el sentido indicado en el informe de las alegaciones formuladas en la aprobación inicial.
  2. Aprobar provisionalmente la modificación puntual del Plan de Ordenación urbanística
    municipal en el ámbito del Plan parcial de Can Juncoses.​
  3. Remitir el expediente a la Comisión Territorial de Urbanismo del Penedès para que acuerde, si procede, su aprobación definitiva y publicación en el DOGC a efectos de ejecutividad.

Llista de d'al·legacions presentades a l'aprovació provisional de la MPOUM


Documentación de aprobación inicial de la Modificación del POUM de Gelida en el ámbito del Agroparc, votada favorablemente en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Gelida el 12 de diciembre de 2022.

Descargar todos los documentos Abrir carpeta de los documentos

Documento por la aprobación inicial

Documentación gráfica:

Documento comprensivo

Documentos anexos:

MPOUM inicial. Informes del Ayuntamiento Gelida por la implantación del proyecto el Agroparc, en el sector de suelo urbanizable delimitado de Can Joncoses y en los terrenos de suelo no urbanizable de La Atalaya. 

25 de Noviembre de 2022

Descargar todos los documentos Abrir carpeta de los documentos

Informe de intervención control y fiscalización interna

Informe jurídico

Informe técnico


Documentació d'avanç de MPOUM presentada per l'Ajuntament de Gelida la OTAA per a l’emissió del Document d'Abast.

26 de gener de 2022

Descarregar tots el documents (.zip)

Obrir la carpeta de documents

Ajuntament de Gelida

    Actes de Ple

    Vídeos de Ple

    Tauler d'edictes