MODIFICACIÓ DEL POUM DE GELIDA EN L’ÀMBIT DE L’AGROPARC

Proposta de dictamen per aprovar provisionalment la Modificació del POUM de Gelida en l’àmbit de l’Agroparc.

Proposta de dictamen, 19 d'abril de 2023

  1. Estimar o desestimar les al·legacions presentades, en el sentit indicat a l’informe de les al·legacions formulades a l’aprovació inicial.
  2. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla d’Ordenació urbanística
    municipal a l’àmbit del Pla parcial de Can Juncoses
  3. Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès perquè acordi, si procedeix, la seva aprovació definitiva i publicació en el DOGC a efectes d’executivitat.


Documentació d'aprovació inicial de la Modificació del POUM de Gelida en l’àmbit de l’Agroparc, votada favorablement en el ple extraordinari de l'Ajuntament de Gelida el 12 de desembre de 2022.

Descarregar tots els documents Obrir carpeta dels documents

Document per aprovació inicial

Documentació gràfica:

Document comprensiu

Documents annexes:

MPOUM inicial. Informes de l'Ajuntament Gelida per la implantació del projecte l’Agroparc, en el sector de sòl urbanitzable delimitat de Can Joncoses i en els terrenys de sòl no urbanitzable de La Talaia. 

25 de novembre de 2022

Descarregar tots el documents Obrir carpeta dels documents

Informe d’intervenció control i fiscalització interna

Informe jurídic

Informe tècnic


Documentació d'avanç de MPOUM presentada per l'Ajuntament de Gelida la OTAA per a l’emissió del Document d'Abast.

26 de gener de 2022

Descarregar tots el documents (.zip)

Obrir la carpeta de documents

Ajuntament de Gelida

    Actes de Ple

    Vídeos de Ple

    Tauler d'edictes