Moció per aturar l'Agroparc de la CUP i preguntes del públic

El passat dimarts 27 setembre va tenir lloc el Ple Ordinari de l'Ajuntament de Gelida. Per primer cop van assistir com a públic diverses persones que donen suport a la Plataforma Stopagroparc, que van intervenir al final del ple. (Vídeo de la moció i les preguntes )

Vídeo moció CUP i preguntesMoció de la CUP

La CUP de Gelida va presenta una moció per demanar l'aturada del projecte d'Agroparc (PDF de la moció). La moció va ser defensada pel regidor Quim Navales. Després d'una explicació de la posició dels diferents grups, la moció va ser rebutjat amb els vots en contra de PSC, ERC i Gelida per la República; la abstenció de Gelida En Comú i el vot afavor de la CUP.  

Des de StopAgroparc celebrem que Gelida En Comú hagi reconsiderat la seva postura inicial a favor i passi a qüestionar el projecte Agroparc.

Vídeo moció CUP i preguntes

Preguntes i intervencions del públic

Al tractar-se d'un Ple Ordinari al finalitzar va poder intervenir el públic assistent. Aquestes són les preguntes o temes que es van exposar:

  • L'agroparc farà cultiu de regadiu en terreny de secà. Quina és la posició del partits davant de l'ús de l'aigua?
  • Els partits o serveis tècnics de l'Ajuntament han traslladat a OTAA alguna consideració tècnica en relació a l'Agroparc?
  • Que faran els partits en relació a les discrepàncies del Pla Territorial de l’Alt Penedès i el POUM de Gelida respecte el connector ecològic?
  • Sobre l'Edicte emès el 2 de setembre per l'Alcaldessa per Consultar la població sobre la Modificació POUM pel projecte Agroparc:
    - A quines persones o entitats afectades es va informar de l’Edicte?
    - A l'edicte li manquen 2 dels 4 apartats que hauria de tenir segons l’article que regula aquest tràmit.
    - S'ha emès abans de tenir l'informe de l'OTAA que pot modificar substancialment el projecte, tot invalidant-lo.
Full informatiu octubre 2022