Com presentar al·legacions a la Modificació inicial del POUM de Gelida

El ple extraordinari de l'Ajuntament de Gelida del passat 12 de desembre va votar a favor de la "Aprovació inicial de la modificació del POUM a l'àmbit del Pla Parcial de Can Juncoses per la implantació del projecte AGROPARC". 

  Instància genèrica

Consells:

  • Presentar moltes al·legacions idèntiques no dona més força a l'al·legació, ja que a nivell administratiu les agrupen totes i fan una sola resposta. 
  • És millor que cadascú faci les seves al·legacions, sobre qualsevol de les implicacions que té aquest Agroparc.
  • Us podeu basar en:


Exemple per omplir la instància genèrica

ASSUMPTE:

Al·legacions a l'Aprovació inicial de la modificació del POUM a l'àmbit del Pla Parcial de Can Juncoses per la implantació del projecte AGROPARC

EXPOSO:

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 12 de desembre de 2022, va aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació urbanística municipal a l’àmbit del Pla parcial de Can Juncoses i finques confrontants, per la implantació del projecte AGROPARC al terme municipal de Gelida, promoguda per l’Ajuntament de Gelida. L'edicte de 20 de desembre de 2022 obre un termini d'exposició públic de 45 dies laborables per la presentació d'al·legacions.

Mitjançant aquest escrit en temps i forma hàbils presento les següents, 

AL·LEGACIONS

PRIMERA.- (...)

....


SOL·LICITO: 

es tingui per presentat aquest escrit [en el seu cas: "i els documents que s'adjunten"] en temps i forma, s'admeti es tinguin per formulades aquestes al·legacions, amb l'objecte que es tinguin en compte en el procediment de referència, especialment en la resolució del mateix.